PHP运算符

作者猫斯基 2014-01-11 116 人读过

最新文章

运算元   运算符   运算元
  1     +     1    =   2
一元运算符 +1 -1 ++ -- !
二元运算符 + - * / % > < = == ===
三元运算符 1?2:3

算术运算符 + - * / % ++ --

赋值运算符 = += -= *= /= %=

比较运算符 > < == >= <= === != !==

逻辑运算符 && || !

位运算符 & | ^ ` >> <<

其他运算符 ? : @ -> =>

算术运算符

注意:PHP除数不能为0。

$a++ 先用再加

++$a 先加再用

$a = 5;
$b = $a++;
echo $a; //6
echi $b; //5
$a = 5;
$b = ++$a;
echo $a; //6
echi $b; //6
$a = 5;
//  5   7
$b = $a++ + ++$a;
echo $b; //12
echo $a; //7

本文由 猫斯基 原创发布。

著作权均归用户本人所有。独家文章转载,请联系本站管理员。获得授权后,须注明本文地址! 本文地址:https://maosiji.com/php/php-8.html