PHP余数处理方法[四舍五入]和[有余数则进1]两种处理方式

作者猫斯基 2014-02-05 73 人读过

最新文章

PHP 余数的处理函数有:round(),ceil(),floor(),sprintf()

echo round(3.4);     // 3
echo round(3.5);     // 4
echo round(3.6);     // 4
echo round(3.6, 0);   // 4
echo round(1.95583, 2); // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);  // 5.05
echo round(5.055, 2);  // 5.06
echo ceil(4.3);  // 5  进一法取整
echo ceil(9.999); // 10 进一法取整
echo ceil(-3.14); // -3 进一法取整
floor(4.66456) ;// 结果:4   舍去法,取整数
floor(9.1254);// 结果9     舍去法,取整数
$a=floor(3.149569*100)/100;// 因此,去小数点后两位,需要先乘以100,然后舍去取整,再除以100
$num = 123213.666666;
echo sprintf("%.2f", $num); //保留两位小数并且     四舍五入
$num = 123213.666666;
echo sprintf("%.2f",substr(sprintf("%.3f", $num), 0, -2)); //保留两位小数并且不四舍五入

本文由 猫斯基 原创发布。

著作权均归用户本人所有。独家文章转载,请联系本站管理员。获得授权后,须注明本文地址! 本文地址:https://maosiji.com/php/php-33.html